Kanunlar / Yönetmelikler / Yönergeler

KANUNLAR
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu
2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu
4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bilgeleri Kanunu (Teknopark)
5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 
2429 Sayılı Bayram ve Tatiller Hakkında Kanunu
5434 Sayılı (Mülga) Emekli Sandığı Kanunu

YÖNETMELİKLER
Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği
Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği
Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik
Resmi Yazışmalarda Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Cumhurbaşkanlığı Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Uygulama Kılavuzu
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Ve Kıyafetine Dair Yönetmelik
Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik 

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER
Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (124 Sayılı KHK) 

YÖNERGELER
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi (Eski Yönerge)
Tarsus Üniversitesi İdari Personeli Performans Değerlendirme Yönergesi