Kanunlar / Yönetmelikler / Yönergeler

KANUNLAR
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bilgeleri Kanunu (Teknopark)

5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 

a2429 Sayılı Bayram ve Tatiller Hakkında Kanunu

5434 Sayılı (Mülga) Emekli Sandığı Kanunu


YÖNETMELİKLER
Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği

Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği

Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik

Resmi Yazışmalarda Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Cumhurbaşkanlığı Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Uygulama Kılavuzu

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik


Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Ve Kıyafetine Dair Yönetmelik

Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik 


KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER
Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (124 Sayılı KHK) 


YÖNERGELER
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi